Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

JEMAC ApS

1. Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for JEMAC ApS, Virkensbjerget 64, 5220 Odense SV (herefter JEMAC) arrangementer til Køber.

Under arrangementer forstås kurser, test, salgscoaching,
salgstræning, rekrutteringsopgaver og andre konsulentopgaver virksomheden udfører.

Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

2. Tilbud

JEMAC’s skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til JEMAC inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. JEMAC’s tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

3. Tilmelding

Tilmelding for deltagelse i vores kurser er bindende, og kan ske op til 14 dage før arrangementets afholdelse.

4. Afmelding – Købers aflysning eller flytning af arrangement

Ved aflysning eller udskydelse af et aftalt arrangement gælder følgende, medmindre andet er særskilt skriftligt aftalt:
Ved Købers aflysning eller udskydelse af det aftalte arrangement mellem 42 og 21 dage før den aftalte dato for arrangementet refunderes 50 % af det aftalte deltagergebyr.

Ved Købers aflysning eller udskydelse af det aftalte arrangementet mellem 20 og 8 dage før den aftalte dato for arrangementet refunderes 25 % af det aftalte deltagergebyr

Ved Købers aflysning eller udskydelse af det aftalte arrangementet senere end 8 dage før den aftalte dato refunderes det aftalte deltagergebyr ikke.
Ved den aftalte dato forstås den første kursusdag.

5. Overdragelse

Såfremt man bliver forhindret i at deltage i et JEMAC arrangement kan pladsen overdrages til en kollega fra samme virksomhed. Overdragelsen sker gratis og kan finde sted én gang. Herefter betales fuld pris.

6. JEMAC’s aflysning af arrangement

Såfremt den konsulent, der står for et bestemt arrangement, ikke kan gennemføre grundet sygdom, kan JEMAC aflyse dette arrangement. Såfremt det er praktisk muligt vil JEMAC tilbyde at en anden konsulent gennemfører det aftalte arrangement.

Såfremt det ikke er praktisk muligt at gennemføre arrangementet med en anden konsulent på det aftalte tidspunkt tilbyder JEMAC at gennemføre arrangementet på et andet tidspunkt aftalt med Køber.

Såfremt et arrangement aflyses pga. af konsulentens sygdom eller force majeure, kan køber ikke gøre krav gældende mod JEMAC, hverken i form af erstatningskrav eller positiv opfyldelsesinteresse.

7. Eksterne konsulenter

Afhængig af arrangementets karakter, forbeholder JEMAC sig ret til at benytte sig af eksterne konsulenter, som er oplært og trænet i JEMAC’s koncepter. I givet fald hæfter JEMAC for sådanne eksterne konsulenter som for egne forhold.

8. Særligt ved rekruttering

Såfremt et rekrutteringsforløb opsiges af Køber, før rekrutteringsforløbet er afsluttet enten ved ansættelse af en kandidat eller ved udløb af en i forvejen aftalt periode, er Køber forpligtet til at betale for medgået tid i overensstemmelse med den fremsendte ordrebekræftelse. Foruden medgået tid er Køber forpligtet til at betale for persontests, annoncering, samt øvrige positive udgifter forbundet med rekrutteringsforløbet.

Såfremt et rekrutteringsforløb opsiges af Køber, før rekrutteringsforløbet er afsluttet enten ved ansættelse af en kandidat eller ved udløb af en i forvejen aftalt periode, og såfremt Køber herefter inden for en periode på 6 måneder efter aftalens ophør ansætter en af de af JEMAC fundne kandidater, er Køber forpligtet til at betale fuld pris for rekrutteringsforløbet, idet ovenstående betaling for medgået tid og positive omkostninger fratrækkes slutopgørelsen.

Såfremt et rekrutteringsforløb opsiges af Køber, før rekrutteringsforløbet er afsluttet enten ved ansættelse af en kandidat eller ved udløb af en i forvejen aftalt periode, og såfremt Køber herefter inden for en periode på 3 måneder efter aftalens ophør ansætter en kandidat, som køber selv har fundet til en stilling, som helt eller i overvejende grad svarer til den stilling, som rekrutteringsforløbet vedrørte, er Køber forpligtet til at betale fuld pris for rekrutteringsforløbet, idet ovenstående betaling for medgået tid og positive omkostninger fratrækkes slutopgørelsen.

 Såfremt Køber uden at opsige rekrutteringsforløbet ansætter en kandidat, som køber selv har fundet til en stilling, som helt eller i overvejende grad svarer til den stilling, som rekrutteringsforløbet vedrører, er Køber forpligtet til at betale fuld pris for rekrutteringsforløbet, idet ovenstående betaling for medgået tid og positive omkostninger fratrækkes slutopgørelsen.

9. Priser

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms. Alle fakturaer fremsendes elektronisk.

10. Betalingsbetingelser

Åbne kurser: Betaling skal ske senest 8 dage før kursusstart.
Alle andre arrangementer: Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadato.
Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2,0 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, og der tillægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. fremsendt rykker. Ved 2. rykker sendes sagen til inkasso og der opkræves 310 kr. i kompensationsgebyr for manglende betaling.

JEMAC forbeholder sig ret til at aconto afregne forholdsmæssigt i forhold til det gældende tilbud.

Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til JEMAC, som om at arrangementet er afholdt til aftalt tid, selvom arrangementet bliver udskudt på foranledning af Købers forhold.

Køber er uberettiget til at modregne eller tilbageholde en del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt at JEMAC.​

11. Copyright

Rettigheder til alt skriftligt materiale tilhører JEMAC. Alt materiale udarbejdet af JEMAC, er beskyttet i henhold til ophavsret- og markedsføringsloven, hvorfor kopiering, mekanisk,
fotografisk eller på anden måde gengivelse eller eftergørelse af skriftligt materiale eller dele heraf, er ikke tilladt, medmindre dette er skriftligt aftalt med JEMAC.

12. Ansvarsbegrænsning

JEMAC leverer arrangementer ud fra Købers behov og stiller ikke garanti om ændret adfærd.
Køber kan ikke drage JEMAC og dennes samarbejdspartnere til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af deltagelse i arrangementer. JEMAC hæfter ikke for driftstab, avancetab eller anden indirekte tab som følge af forsinkelse eller mangler ved arrangementet. JEMAC underretter uden ugrundet ophold Køberen, såfremt der indtræffer force majeure eller andre forhold som JEMAC ikke er herre over.

Det påhviler til enhver tid Køber, at påse, at det som Køber gør som følge af deltagelse i JEMAC arrangementer, ikke er i strid med lovgivningen. Ligeledes påhviler det køber selv at vurdere hvorvidt JEMAC’s forslag vil fungere i virksomheden, hvorfor JEMAC ikke kan garantere for konkrete resultater.

I det omfang arrangementer afholdes uden for Købers adresse, er Køber ansvarlig for deltagernes ansvarspådragende adfærd og skal friholde JEMAC og ethvert erstatningskrav fra tredjemand.

13. Ændringer

JEMAC udvikler løbende arrangementer, og derfor kan der forekomme ændringer i forhold til beskrivelserne på hjemmesiden og det trykte materiale. Vi forbeholder os ret til at ændre tid, sted, pris, underviser og indhold, samt ret til at aflyse et arrangement, såfremt deltagerantallet bliver mindre end forudsat. Hvis JEMAC aflyser et arrangement, tilbageføres
deltagergebyret, med undtagelse af punkt 6.

14. Tvister, lovvalg og værneting

Hvis en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, skal tvisten afgøres ved de civile domsstole, idet værnetinget er Byretten i Odense under anvendelse af dansk ret. Parterne har dog aftalt at parterne skal acceptere og deltage i retsmægling ved retten.

JEMAC hvis talentet skal matche jobbet